Sunday, 5 July 2015

welcome to English for Lao blog

ທັກທາຍ ( greeting)

ສະບາຍດີ! ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາລາວທົ່ວປະເທດ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍພູມໃຈສະເໜີເວບໄຊທ໌ ເພື່ອຮຽນພາສາ ອັງກິດ ຊຶ່ງຖືໄດ້ວ່າເປັນພາສາ ສາກົນທີ່ຜູ້ຄົນໃນທົ່ວໂລກໃຊ້ເຂົ້າໃນການສື່ສານກັນ